×

Blog

Покана – ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ И ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ С НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА

ВИ УВЕДОМЯВА:

Във връзка с въведеното „извънредно положение“ на 13.03.2020г. провеждането на ОС на БКЛ, насрочено за 18.03.2020 от 10:00ч. в „White stock Republic“ на адрес: бул. „Никола Вапцаров“ № 6, беше отложено, а новината за отлагането му беше официално публикувана на уебсайта на БКЛ, http://cycling.bg, раздел новини.

Съгласно новата заповед на министъра на здравеопазването, с която „извънредното положение“ предстои да бъде отменено и при стриктното спазване на въведените противоепидемиологични мерки, включително като съобрази изтичането на предвидения в устава на дружеството срок по чл. 20,

УС НА БКЛ,  НАСРОЧВА НОВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС НА БКЛ.

ОС НА БКЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.05.2020Г. ОТ 18Ч. ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА- https://jitsi.org И ПРИ ВЕЧЕ ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчитане дейността на БКЛ за 2019г.
  2. Финансов отчет за дейността на БКЛ за 2019г.
  3. Обсъждане на стратегия за бъдещо развитие на БКЛ.
  4. Обсъждане и гласуване на промени в устава на БКЛ в зависимост от решенията по т.4.
  5. Обсъждане на кандидатури и избор на нов председател на БКЛ.
  6. Други ще включва освен текущи, избор на екип, който да изготви противоепидемиологични правила за провеждане на залегналите в календара на БКЛ за 2020г. състезания по планинско колоездене.

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 04.05.2020г.

 

МЯСТО НА ПУБЛИКУВАНЕ: Уебсайт на БКЛ.

 

ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНАТА: ……..ч.

 

ПУБЛИКУВАЛ ИЗВЕСТИЕТО:

………………………………………………………….

/ Антон Настев – Председател на БКЛ /